Potvrzení přijetí přhlášky:

Dobrý den, pane/paní

 

přijali jsme Vaši přihlášku k ověření znalostí podle nařízení vlády NV 194/2022 § 6 nebo § 7

do 1.000 V střídavých a 1.500 V stejnosměrných -  nevýbušné prostředí (E2A)

 

Doklady které potřebujete ke školení:     

 1.  Doklad totožnosti.
 2. Vyplněnou kompletní přihlášku a podepsanou (modrou tužkou) osobou odpovědnou za firmu Příloha 1 - Přihláška.
 3. Odborná nebo profesní kvalifikace (vzdělání):
  1. Originál a prostou kopii dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy). U elektrotechnického vzdělání získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI) NEBO
  2. Originál a prostou kopii dokladů profesní kvalifikací kvalifikace získané v Národní soustava kvalifikací
  3. Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů s vysokoškolským vzděláním kteří v rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky a učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím doloží originál a prostou kopii vysokoškolských dokladů
 4. Délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby, a to nejméně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti   Příloha 1 - Přihláška  .
 5. Podklady ke školení místních bezpečnostních předpisů: bez těchto dokladů nelze školení absolvovat
  1. Výpis dokumentace BOZP - Pracovní a technologické postupy, Provozní a technologické pokyny, Zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrických zařízení příslušného druhu napětí která má osoba vykonávat nebo řídit popřípadě lze nahradit
  2. Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice Příloha 2  - Potvrzení o absolvování……
 6. Pokud nebudou dodány kompletní dokumenty podle bodů 1 až 3 bude účtována v den školení částka 200,- Kč za DODATEČNÉ ZASLÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ.
 7. Pokud nebudou dodány podklady podle bodu 5 nelze školení absolvovat