Jaké základní úkony musí plnit provozovatele z pohledu BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Máte zpracováno a provádíte:

 • Analýzu a vyhledání pracovních rizik.
 • Zpracování zařazení do kategorií rizikových prací (tlakové nádoby, plošiny, výbušné prostředí, kotelny, ...).
 • Zpracování, zavedení a vedení předepsané dokumentace.
 • Školení zaměstnanců - především vedoucích  (od středních škol i žáci).
 • Školení zaměstnanců externích a servisních organizací.
 • Organizování a provádění pravidelných ročních prověrek.
 • Zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrol a prohlídek (plynové spotřebiče, elektrické spotřebiče, ...),
 • Zajištění provádění revizí, kontrol a prohlídek (provádí revizní technici, odborní technici, ...).
 • Zpracování pokynů, provozních řádů apod. (osoba způsobilá).

 

Rozsah vedené dokumentace, provádění prohlídek a revizí je přímo úměrná rizikům na pracovišti a počtu osob, které jsou možným rizikům vystaveny.

 

Máte přehled i o PO - Požární ochraně:

 • Zpracování, zavedení a vedení veškeré předepsané dokumentace.
 • Zpracování evakuačních plánů.
 • Organizaci a provádění cvičných požárních poplachů (například školy 1x ročně).
 • Zajištění kvalifikované obsluhy ústředen elektrické požární signalizace.
 • Zajištění profesionálně vycvičených osob pro požární zásah.
 • Dodání, revize a kontroly hasicích zařízení a hydrantů.
 • Školení vedoucích a zaměstnanců (od středních škol i žácii).
 • Školení zaměstnanců externích a servisních organizací,
 • Školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek.
 • Provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení.
 • Zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrol a prohlídek.
 • Zajištění provádění revizí, kontrol a prohlídek (provádí revizní technici, odborní technici, ...).
 • Zpracování pokynů, provozních řádů apod.

 

U PO je rozsah vedené dokumentace a vše ostatní  přímo úměrné rizikům na pracovišti a počtu osob, které jsou možným rizikům vystaveny.

 

V případě, že potřebujete k tématice PO a BOZP konzultaci (ta je zdarma). Napište nám, zavolejte, rádí Vám odpovíme a nebo poradíme jak vyřěšit Vaše přání.

 

 

Orientační  přehled závad při kontrolách právnických a podnikajících fyzických osob v roce 2014.